DIRECTION OF SAKHALIN AIKIDO FEDERATION

Misaylov Yury

president of Sakhalin Aikido Federation

Yondan Aikido Aikikai

Shodan Iaido

 

  

Em Dyu Sa

vice - president of Sakhalin Aikido Federation

Sandan Aikido Aikikai

 

  

Misaylov Victor

vice - president of Sakhalin Aikido Federation

Sandan Aikido Aikikai

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 © Sakhalin Aikido Federation